Svartalfur vom Ostetal

geb.10.5.2020

V:Svadi fra Holum
M:Ulfrun fra Mosfellsbae


Biða vom Ostetal

geb.13.5.2020
V:Odinn vom Habichtswald
M:Bibi vom Ostetal


Havi vom Ostetal

Hengstfohlen

geb.20.6.2020

V:Falki fra Skeggstödum

M:Biblia vom Ostetal